Esta es tu primera vez en nuestra web

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios.

Si quieres seguir navegando debes aceptar su uso o configurar las cookies. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.

Salir de la web

AVISO: Esta web está adaptada al RGPD, si accedías a esta web antes de la adaptación, es posible que necesites borrar la caché de tu navegador, pulsa ctrl+f5.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable de tractament:MARINA DE BADALONA, S.A.

C.I.F: A62288154

Port Esportiu i Pesquer de Badalona, Ed. Capitanía

08912 Badalona

telèfon: 93 320 75 00

port@marinabadalona.cat

Finalitat del tractament i legitimació

Gestió dels usuaris web que contacten amb MARINA DE BADALONA, SA a través dels formularis de contacte per a la sol·licitud d'informació dels serveis, així com l'administració d'usuaris i rols de clients sobre la seva àrea privada.

Base legitimadora: Consentiment de l'interessat en omplir i enviar el formulari, sent obligatori el marcatge de la casella acceptant el tractament de les seves dades personals. Relació contractual amb els clients que fan servir l'àrea privada disponible al lloc web.

Destinataris de cessions: No es cediran les dades personals facilitades a través del lloc web.

Transferència internacional: No es realitzen transferències internacionals

Drets dels interessats

A exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, sempre que no prevalguin raons de responsabilitat legal, normativa o fiscal.

Informació detallada sobre protecció de dades

Finalitats del tractament

Les dades personals són aportats pel CLIENT / Interessat de manera voluntària, bé sigui a través de l'emplenament de formularis web, o bé a través de comunicacions per e-mail i contacte telefònic, aquestes dades seran incorporades al registre d'activitat del tractament " CLIENTS ", titularitat de MARINA dE BADALONA, SA El CLIENT / Interessat serà l'únic responsable de l'emplenament dels formularis en cas de donar dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Les dades personals facilitades pel CLIENT / Interessat seran recopilats per diferents motius:

- La tramitació i gestió de la sol·licitud d'informació i / o assessorament, realitzada pel CLIENT / Interessat a través d'aquest lloc, per correu electrònic, o per telèfon.

- Enviament de newsletter amb les notícies sobre regulació pesquera, circulars sobre el port i novetats sobre activitats del port.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entendrà prestat de forma voluntària i explícita, mitjançant la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

L'interessat podrà retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar el tractament realitzat abans de la seva retirada.

En cas que no facilitar les dades sol·licitades o no marcar la casella de consentiment corresponent, no podrem atendre degudament la seva sol·licitud.

Informem al CLIENT / Interessat que les seves dades personals no se cediran a cap tercer. Així mateix s'informa que les dades de caràcter personal no seran transferits a tercers països o organitzacions internacionals, limitant el seu tractament al territori nacional.

MARINA DE BADALONA, SA no fa tractament de dades de menors, en cas de tenir constància d'aquest fet es procedirà a l'esborrat immediat de les dades facilitades.                    

Confidencialitat

MARINA DE BADALONA, SA està obligada al deure de secret en les relacions amb els clients que comuniquin dades de caràcter personal via web o per qualsevol altre mitjà.

Totes les comunicacions privades entre MARINA DE BADALONA, SA i els CLIENTS seran considerades com confidencials.

Igualment l'informem que MARINA DE BADALONA, SA té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, la pèrdua i el tractament i / o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos provinents de l'acció humana o del medi físic i natural a què estan exposades. Tot això, d'acord amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i aplicant les mesures presents en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. MARINA dE BADALONA, SA es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i fer-los servir només per a les finalitats indicades.    

Drets dels titulars de les dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, El CLIENT pot exercir respecte de les seves dades personals els drets d':

  • Accedir a les seves dades per conèixer les dades personals de què disposa l'organització.
  • Sol·licitar la rectificació o cancel·lación de les seves dades, rectificar les dades personals inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no fossin necessaris, per resolució contractual o no contractació de cap servei, després de les gestions informatives.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades podrà exercir aquest dret llevat que per motius contractuals oa causa de la prescripció de responsabilitats, sigui indispensable el seu tractament.
  • Sol·licitar la llimitació del tractament de les seves dades només es conservaran les dades necessàries previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.
  • A la portabilitat de les seves dades recopilar les dades personals de què disposi l'organització per transmetre'ls a una altra entitat responsable del tractament.

Els terminis establerts per a l'exercici d'aquests drets seran d'1 mes des de la recepció de la sol·licitud, es podrà prorrogar altres 2 mesos, atenent la complexitat i volum de sol·licituds pendents, en aquest cas el responsable informarà d'aquestes circumstàncies a l'interessat.

El CLIENT / Interessat podrà exercir els seus drets per escrit amb còpia del seu document d'identitat a Marina de Badalona, ​​SA, Port Esportiu i Pesquer de Badalona, ​​edifici Capitania, 08912 BADALONA, o per correu a port@marinabadalona.cat

El CLIENT / Interessat podrà retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar el tractament realitzat abans de la seva retirada.

En el cas que El CLIENT / Interessat no estigui satisfet en l'exercici dels seus drets, aquest podrà exercitar qualsevol reclamació en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal davant l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) amb domicili a la carrer Jorge Juan nº 6, 28001 de Madrid.