Esta es tu primera vez en nuestra web

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios.

Si quieres seguir navegando debes aceptar su uso o configurar las cookies. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.

Salir de la web

AVISO: Esta web está adaptada al RGPD, si accedías a esta web antes de la adaptación, es posible que necesites borrar la caché de tu navegador, pulsa ctrl+f5.

NOTICIAS

La publicació avui, 17 de gener de 2022,  de la licitació d’una nova fase constructiva del canal situen, un cop es superin els processos administratius de contractació,  l’inici d’aquests treballs al llarg del primer quatrimestre d’aquest any. Aquestes obres són l’inici material de tot el procés que ha de culminar el 2024 amb el  viaducte del ferrocarril en servei i el canal connectat amb el mar.

L'execució del nou viaducte del ferrocarril i la posterior connexió de l’aigua de la dàrsena del Port amb el canal necessita, prèviament, de la construcció del desviament del ferrocarril que està programat realitzar per la part muntanya, paral·lel a les vies actuals. Aquest ha estat un dels requeriments imposats per l’ADIF per tal de no interrompre el servei durant l’execució del viaducte, ja dissenyat i actualment en tràmit final per a l’obtenció del permís per la seva execució.

Una part dels treballs programats a la licitació engegada és, precisament, l’adequació de l’espai que ha d’acollir el desviament del ferrocarril, essent uns treballs que ja estaven previstos  per millorar la qualitat ambiental  dels terrenys requerida segons els usos urbans vigents en el planejament quan es retiri el desviament. (l’espai està destinat a passeig per a vianants ).

Es retiraran  les terres actuals, que són reblerts d’antics abocaments  no aptes per a l’ús urbà al que està destinat aquest passeig peatonal i per a recuperar la cota del terreny actual per on ha de transitar el desviament del ferrocarril s’aprofitaran les sorres del canal que es troben majoritàriament en bon estat. 

El dragat en el canal farà emergir les aigües freàtiques en aquests  250m,  fet que ens aproximarà a l’aspecte final de l’espai amb la làmina d’aigua, essent necessari avançar en una mesura ambiental prevista al projecte, com és la instal·lació del circuit de recirculació de l’aigua, bàsic  per al seu control ambiental.  Implementar el sistema de recirculació de l’aigua del canal, un cop dragat, permetrà mantenir la qualitat de les aigües embassades en aquest fins que es connecti amb la dàrsena del port, que no serà efectiva fins que estigui construït el pont del ferrocarril. I també testejar el sistema amb antelació.

Paral·lelament, a l’inici d’aquestes obres està molt avançada la supervisió final del projecte ferroviari i les negociacions amb ADIF que han de desembocar en la signatura del conveni que permetrà encarar l’obra civil dels treballs específicament ferroviaris.

Els treballs posats a licitació tenen un pressupost de 2.608.804, 25€ (IVA exclòs) i un termini d’execució de 8,5 mesos. Per tant, els primers 250 metres del canal estarien enllestits entre finals del 2022 i principis del 2023.